fbpx

W związku z pandemią koronawirusa, przedsiębiorcy spełniający kryteria przedstawione w ustawie wchodzącej w skład tzw. Tarczy Antykryzysowej, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS. 

Jakie składki obejmuje zwolnienie?

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie obowiązuje w okresie od 1 marca do 31 marca do 31 maja 2020 r. 

Bardzo ważne jest, aby nie opłacać składek za ten okres, gdyż zwolnienie przysługuje tylko od nieopłaconych składek. 

Kto może skorzystać ze zwolnienia? 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek mogą składać przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczenia społecznego do 9 osób oraz przedsiębiorcy, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie. 

Samozatrudnieni, aby skorzystać ze zwolnienia muszą: 

 • prowadzić działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.; 
 • opłacać składki na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne; 
 • być przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – wyklucza to skorzystanie ze zwolnienia przez osoby korzystające tzw. ulgi na start; 
 • w miesiącu, za który składany jest wniosek ich przychód z działalności nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 

Mikroprzedsiębiorcy muszą spełniać następujące warunki: 

 • na dzień 29 lutego 2020 r. muszą mieć nie więcej niż 9 osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 
 • muszą być zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. 

Jak złożyć wniosek? 

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek przedsiębiorcy muszą złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na formularzu RDZ. Wniosek można złożyć: 

 • elektronicznie, za pośrednictwem PUE ZUS; 
 • wysyłając go pocztą; 
 • w placówce ZUS – zostawiając go w skrzynce na dokumenty. 

Wniosek można znaleźć po zalogowaniu się do platformy PUE w zakładce ,,Płatnik”, następnie w bocznym menu należy wybrać kolejno ,,Dokumenty i Wiadomości” –> ,,Dokumenty robocze”. W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk ,,Utwórz nowy” i wybrać wniosek RDZ z listy dostępnych dokumentów. 

We wniosku należy podać następujące dane: 

 • dane wnioskodawcy; 
 • miesiące zwolnienia ze składek; 
 • kwotę przychodu w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek. 

Do wniosku dołączone są informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną. W załączniku tym należy podać dane takie jak: PKD, informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej, informacje o już otrzymanej pomocy publicznej w związku z wystąpieniem COVID-19. 

Ostatnim dniem składania wniosków do ZUS jest 30 czerwca 2020 r. 

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania (osoby samozatrudnione są zwolnione z obowiązku składania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych). 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają wyłącznie należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. 

Co ważne składki, które uległy zwolnieniu są ewidencjonowane na kontach ubezpieczonych jako opłacone. Ubezpieczonym w czasie umorzenia składek nie przepada również dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zachowane zostaje też prawo ubezpieczonych oraz ich członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, do świadczeń zdrowotnych. 

Według obecnych informacji z ZUS skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek wyklucza skorzystanie z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.