fbpx

W tym tygodniu Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w podatkach dochodowych, VAT oraz ordynacji podatkowej. Ustawa wchodzi w życie 1 lipca tego roku. Najważniejsze zmiany dotyczą płatności przekraczających 15 tys. zł, podlegających wpłacie na rachunek wpisany na białą listę.

Zapisy ustawy umożliwiają między innymi niestosowanie przepisów dotyczących zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w PIT oraz CIT, a także zwalniają z odpowiedzialności solidarnej w VAT w przypadku:

 • dokonania zapłaty z użyciem mechanizmu podzielonej płatności, przy czym zapis ten obowiązuje też wstecz – od 1 stycznia 2020 roku;
 • gdy zapłata dotyczy faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę;
 • zapłaty należności na rachunki niezamieszczone na białej liście VAT, jeżeli bank, SKOK lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty przekazali podatnikowu informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa poniżej:
  • służy do przeprowadzania rozliczeń z tytułu nabytych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wierzytelności pieniężnych (rachunki cesyjne do płatności faktoringowych; lub
  • wykorzystywany jest do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów bądź świadczenie usług potwierdzone fakturą i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów bądź usługodawcy; lub
  • rachunki banku lub SKOK, niebędące rachunkami rozliczeniowymi, wykorzystane do celów gospodarki własnej banku lub SKOK;

Zmianom uległy też warunki składania zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty w wykazie podatników VA (ZAW-NR):

 • termin na złożenie zawiadomienia wydłużono z 3 do 7 dni;
 • zawiadomienie będzie trzeba składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika; do 30.06 należy je składać jeszcze do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla odbiorcy przelewu;
 • zawiadomienie będzie wystarczyło złożyć tylko przy pierwszym wykonaniu przelewu na rachunek nie zgłoszony do białej listy.

Link do ustawy – https://bit.ly/3hDzvxk