fbpx

Projekt czwartej tarczy antykryzysowej przewiduje pozytywną zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).

Po zmianie art. 15zzd ust. 7 miałby otrzymać brzmienie:
„Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.”

Oznacza to, że przedsiębiorcy po uchwaleniu zapisów w tym brzmieniu otrzymali by umorzenie tzw. mikropożyczki ,,z urzędu”. Objęło by to także już udzielone pożyczki.

Obecnie przedsiębiorca, aby otrzymać umorzenie musi złożyć wniosek 14 dni po upływie trzech miesięcy od otrzymania pożyczki.

O wprowadzenie tego korzystnego zapisu wnioskował Rzecznik MSP Adam Abramowicz, w piśmie skierowanym do Jadwigi Emilewicz – https://bit.ly/2Mq386V


https://bit.ly/304EIbm – Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, Art.65. ust. 30