fbpx

Od bieżącego roku w Polsce funkcjonuje tzw. ulga na powrót – ulga dla podatników osiedlających się w Polsce. Ulga na powrót to zwolnienie z podatku (częściowe zwolnienie z podatku) obejmujące określone przychody podatników, którzy zdecydują się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski.

Zwolnione z podatku do kwoty 85 528 zł rocznie są przychody ze stosunku pracy, z umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcą, z działalności gospodarczej – jeśli zostały uzyskane przez osobę, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski, w wyniku czego podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Prawo do korzystania ze zwolnienia przysługuje przez 4 kolejne lata liczone od roku przeniesienia się na terytorium Polski lub od roku następnego – można samodzielnie dokonać wyboru.

Ulga na powrót ma zastosowanie do osób, które przez okres co najmniej 3 lat kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających rok przeniesienia się do Polski nie posiadały miejsca zamieszkania w Polsce oraz:

  • posiadają obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub
  • miały miejsce zamieszkania nieprzerwanie przez co najmniej trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki lub
  • miał miejsce zamieszkania  na terytorium Polski nieprzerwanie przez co najmniej pięcioletni okres poprzedzający 3 letni okres nieposiadania miejsca zamieszkania w Polsce.

Dodatkowo należy posiadać dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia – w szczególności certyfikat rezydencji.

Rezygnacja ze stosowania z ulgi przed upływem 4 lat nie spowoduje żadnych negatywnych skutków – ulga za okres przed rezygnacją nie jest negowana.

Ulga na powrót może być uwzględniana w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek, w tym przez płatników. Warunkiem jest złożenie płatnikowi oświadczenia o stosowaniu ulgi.