fbpx

Przedsiębiorcom oraz zleceniobiorcom, którzy odczuwają negatywne skutki pandemii koronawirusa przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie, może przysługiwać jednorazowe świadczenie postojowe. 

Kto może być objęty świadczeniem? 

Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze, wspólnikom spółek cywilnych oraz osobom wykonującym umowy cywilnoprawne takie jak: umowy agencyjne, umowy zlecenia, inne umowy o świadczenie usług, do których przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło. 

Dodatkowo wcześniej wymienione osoby muszą zamieszkiwać na terytorium Polski oraz być: 

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 
 • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub 
 • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. 

Jakie warunki muszą spełniać przedsiębiorcy?

Aby skorzystać ze świadczenia przedsiębiorca: 

 • musiał rozpocząć działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.; 
 • nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu; 
 • zawiesił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz jego przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału lub 
 • nie zawiesił prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jego przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. 

Warunki dla umów cywilnoprawnych

Świadczenie przysługuje osobie wykonującej umowę cywilnoprawną, jeżeli: 

 • osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu; 
 • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.; 
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. 

Wysokość świadczenia 

Świadczenie postojowe zarówno dla przedsiębiorców jak i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

W przypadku przedsiębiorców wyjątek stanowią podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej, nie będący płatnikami VAT. Świadczenie postojowe w przypadku takich przedsiębiorców wyniesie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Odrębnym przypadkiem są też osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody niższe niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia o prac. Takim osobom przysługuje świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 

Jeśli w odniesieniu do jednej osoby zbiegają się prawa do więcej niż jednego świadczenia postojowego, to osobie tej przysługuje tylko jedno świadczenie. 

Gdzie i w jaki sposób złożą wniosek przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek o świadczenie postojowe na formularzy RSP-D do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie do 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. 

Wniosek nie jest skomplikowany, wystarczy podać dane osobowe oraz firmy, numer rachunku, na który ma być przelewane świadczenie, informację o opodatkowaniu kartą podatkową, jeśli dotyczy oraz podać przychód za wymagane okresy. 

Wniosek można wysłać elektronicznie przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty bądź można go też zostawić w skrzynce na dokumenty w placówce ZUS. 

Wniosek w PUE można znaleźć przechodząc po zalogowaniu kolejno do Płatnik -> Dokumenty i Wiadomości –> Dokumenty robocze -> Utwórz nowy -> wniosek RSP-D.  

Gdzie i w jaki sposób złożą wniosek zleceniobiorcy?

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne nie składają samodzielnie wniosku o świadczenie postojowe. Wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.  

Wnioski można składać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii na formularzu RSP-C. 

We wniosku należy uzupełnić:  

 • dane zlecającego lub zamawiającego wykonanie umowy cywilnoprawnej; 
 • dane osoby wykonującej umowę cywilnoprawną; 
 • numer rachunku bankowego osoby wykonującej umowę cywilnoprawną; 
 • informacje o zawartej umowie cywilnoprawnej takie jak jej data zawarcia, rodzaj, okres na jaki została zawarta, data odstąpienia od umowy jeśli dotyczy, oświadczenie o tym, że umowa nie doszła do skutku bądź nastąpiło ograniczenie jej wykonywania; 
 • informacje o zawartej umowie cywilnoprawnej; 

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o kwocie przychodów z innych umów, od osoby, której ma przysługiwać świadczenie postojowe. 

W razie zawarcia więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.  

Wniosek można tak samo jak wnioski dla przedsiębiorców wysłać elektronicznie przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty bądź można go też zostawić w skrzynce na dokumenty w placówce ZUS. 

Wniosek w PUE zleceniodawca bądź zamawiający może znaleźć przechodząc po zalogowaniu kolejno do Płatnik -> Dokumenty i Wiadomości –> Dokumenty robocze -> Utwórz nowy -> wniosek RSP-C. 

Co, jeśli epidemia będzie trwała dłużej? 

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, dla osób, które otrzymały to świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.