fbpx

Przedsiębiorcom nie zatrudniającym pracowników – tzw. samozatrudnieni, może przysługiwać w ramach tzw. tarczy antykryzysowej: 

– zwolnienie z opłacania składek ZUS 
– świadczenie postojowe 
– mikropożyczka 
– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS  

Jakie składki obejmuje zwolnienie? 

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie obowiązuje w okresie od 1 marca do 31 marca do 31 maja 2020 r.  

Po opublikowaniu pierwszej ustawy ważne było, aby nie opłacać składek za ten okres, gdyż zwolnienie przysługiwało tylko od nieopłaconych składek. Druga tarcza antykryzysowa wprowadziła jednak zmianę – jeśli przedsiębiorca opłacił składki, to może wnioskować o ich zwrot. 

Kto może skorzystać ze zwolnienia?   

Samozatrudnieni, aby skorzystać ze zwolnienia muszą:  

 • prowadzić działalność gospodarczą: 
 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 
 • opłacać składki na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne;  
 • być przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – wyklucza to skorzystanie ze zwolnienia przez osoby korzystające tzw. ulgi na start;  
 • w miesiącu, za który składany jest wniosek ich przychód z działalności nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.  
Jak złożyć wniosek?   

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek przedsiębiorcy muszą złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na formularzu RDZ. Wniosek można złożyć:  

 • elektronicznie, za pośrednictwem PUE ZUS;  
 • wysyłając go pocztą;  
 • w placówce ZUS – zostawiając go w skrzynce na dokumenty.  

Wniosek można znaleźć po zalogowaniu się do platformy PUE w zakładce ,,Płatnik”, następnie w bocznym menu należy wybrać kolejno ,,Dokumenty i Wiadomości” –> ,,Dokumenty robocze”. W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk ,,Utwórz nowy” i wybrać wniosek RDZ z listy dostępnych dokumentów.  

We wniosku należy podać następujące dane:  

 • dane wnioskodawcy;  
 • miesiące zwolnienia ze składek;  
 • kwotę przychodu w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek.  

Do wniosku dołączone są informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną. W załączniku tym należy podać dane takie jak: PKD, informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej, informacje o już otrzymanej pomocy publicznej w związku z wystąpieniem COVID-19.  

Ostatnim dniem składania wniosków do ZUS jest 30 czerwca 2020 r.  

O czym jeszcze trzeba pamiętać?  

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania (osoby samozatrudnione są zwolnione z obowiązku składania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych – deklaracje po jednorazowym złożeniu do ZUS duplikują się same).  

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają wyłącznie należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. 

Co ważne składki, które uległy zwolnieniu są ewidencjonowane na kontach ubezpieczonych jak składki wpłacone. Ubezpieczonym w czasie umorzenia składek nie przepada również dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zachowane zostaje też prawo ubezpieczonych oraz ich członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, do świadczeń zdrowotnych. 

 Skutki w podatkach 

Składki, mimo że są traktowane tak, jakby były wpłacone, to nie podlegają odliczeniom przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Będzie to skutkowało wyższą zaliczką na podstek dochodowy. 

Czas na decyzję ZUS 

ZUS umarza składki w ciągu 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek – w praktyce oznacza to 30 dni od 10 czerwca. 

Świadczenie postojowe  

Kto może być objęty świadczeniem?   

Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze oraz wspólnikom spółek cywilnych. 

Dodatkowo wcześniej wymienione osoby muszą zamieszkiwać na terytorium Polski oraz być:  

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub  
 • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub  
 • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności.   

Jakie warunki muszą spełniać przedsiębiorcy? 

Aby skorzystać ze świadczenia przedsiębiorca:  

 • musiał rozpocząć działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.;  
 • nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu;  
 • zawiesił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r., lub  
 • nie zawiesił prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jego przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. 
Wysokość świadczenia   

Samozatrudnionym świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. w kwocie 2080 zł. 

W przypadku przedsiębiorców wyjątek stanowią podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej, nie będący płatnikami VAT. Świadczenie postojowe w przypadku takich przedsiębiorców wyniesie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Jeśli w odniesieniu do jednej osoby zbiegają się prawa do więcej niż jednego świadczenia postojowego, to osobie tej przysługuje tylko jedno świadczenie.  

Gdzie i w jaki sposób złożą wniosek przedsiębiorcy? 

Przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek o świadczenie postojowe na formularzy RSP-D do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie do 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.  

Wniosek nie jest skomplikowany, wystarczy podać dane osobowe oraz firmy, numer rachunku, na który ma być przelewane świadczenie, informację o opodatkowaniu kartą podatkową, jeśli dotyczy oraz podać przychód za wymagane okresy.  

Wniosek można wysłać elektronicznie przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty bądź można go też zostawić w skrzynce na dokumenty w placówce ZUS.  

Wniosek w PUE można znaleźć przechodząc po zalogowaniu kolejno do Płatnik -> Dokumenty i Wiadomości –> Dokumenty robocze -> Utwórz nowy -> wniosek RSP-D.   

 Ile razy można uzyskać świadczenie postojowe? 

Początkowo świadczenie przysługiwało tylko raz, zmiany w ustawie wprowadziły jednak możliwość trzykrotnego wnioskowania o świadczenie. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego na zasadzie oświadczenia, że sytuacja materialna nie poprawiła się. Wzór oświadczenia nie jest jeszcze dostępny. 

Świadczenie postojowe w skrócie.

Opublikowany przez AGbiuro Adam Giedrojć – biuro rachunkowe Suwałki Sobota, 25 kwietnia 2020

Mikropożyczka 

Tarcza 2.0 vel. 1.1 wprowadziła możliwość wnioskowania przez samozatrudnionych o bezzwrotną pożyczkę, która była wcześniej dostępna tylko dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników. 

Pożyczka udzielana jest w kwocie do 5 tys. PLN. Otrzymać ją mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 marca 2020 r. Pożyczka może zostać przeznaczona   

Od pożyczonej kwoty naliczane są odsetki wynoszące w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (obecnie stopa redyskonta weksli wynosi 1,05). Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po sześciomiesięcznym okresie karencji. 

Przedsiębiorca może wnioskować o umorzenie pożyczki, jeśli będzie prowadził działalność przez 3 miesiące od udzielenia pożyczki. Aby uzyskać umorzenie przedsiębiorca musi złożyć wniosek o umorzenie w ciągu 14 dni od spełnienia tego warunku. 

Wniosek o mikropożyczkę – PSZ-PKDG można znaleźć na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 

Warunkiem koniecznym jest zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 
 

Aby otrzymać dofinansowanie przedsiębiorca nie może mieć zaległości podatkowych oraz wobec ZUS na koniec 3 kwartału 2019 r., nie może być też przesłanek wobec przedsiębiorcy do ogłoszenia upadłości. 

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o: 
– o co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 1300 zł, 
– o co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 1820 zł, 
– o co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 2340 zł. 
 

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. 
 

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. 

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych 

Wniosek o dofinansowanie- PSZ-DKDG, oraz instrukcję jego wypełnienia można znaleźć na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnioncyh – w skrócie.

Opublikowany przez AGbiuro Adam Giedrojć – biuro rachunkowe Suwałki Sobota, 25 kwietnia 2020

WAŻNE

Przy wszystkich formach wsparcia należy pamiętać o ważnym warunku, który został zawarty w drugiej tarczy antykryzysowej. Mianowicie ,,aktualizacja” ustawy wprowadziła zmianę – wsparcie dostępne w ramach tarczy nie jest dostępne dla przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem okoliczności wywołanych przez COVID-19.

Oznacza to, że mimo spełnienia warunków dotyczących poszczególnych form wsparcia wsparcie może być niezasadne.

Na obecną chwilę jednak nie jest to weryfikowane. Urzędy przyjmują z wynikiem pozytywnym wnioski, które spełniają warunki i nie sprawdzają czy np. osoba, która wnioskuje o zwolnienie z opłacania składek rzeczywiście odczuła negatywne skutki gospodarcze COVID-19, czy może jednak jej działalność dobrze prosperuje.

Urzędy na obecną chwilę przyjmując olbrzymią ilość wniosków po prostu nie są w stanie tego kontrolować. Jednak należy spodziewać się, że kontrole zasadności przyznania świadczeń będą się pojawiały w przyszłości.

Dla tego warto zadbać już teraz o zebranie dokumentów, maili i innych dowodów świadczących o tym jak koronawirus wpłynął na prowadzoną działalność.