fbpx

Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania do Polski funkcjonuje od bieżącego roku.

Ryczałt ten pozwala osobom przenoszącym swoją rezydencję podatkową do Polski opodatkować ich przychody zagraniczne w uproszczony sposób. Wysokość podatku pozostanie niezależna od wysokości zagranicznych dochodów (przychodów). Jednak rozwiązanie to jest atrakcyjne wyłącznie dla osób osiągających wysokie dochody zagraniczne.

Osoby uprawnione do skorzystania

Skorzystać z opodatkowania ryczałtem mogą osoby, które:

  • do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegały nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  • nie posiadały miejsca zamieszkania na terytorium Polski przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegały nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  • złożą urzędowi skarbowemu oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem według ustalonego wzoru (do oświadczenia należy dołączyć certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w tym okresie poza granicami Polski).

Dochody podlegające opodatkowaniu ryczałtem

Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody uzyskane poza terytorium Polski. Przychodów zagranicznych opodatkowanych omawianym ryczałtem:

  • nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podlegającymi opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o PIT i
  • nie wykazuje się w zeznaniach podatkowych oraz księgach podatkowych,

Trzeba jednak posiadać dowody niezbędne do ustalenia pochodzenia, wysokości oraz okresu uzyskania przychodów zagranicznych.

Podatek

Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania do Polski wynosi 200 000 zł za rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanych w tym roku przychodów zagranicznych. Podatek ten jest płatny do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku przeniesienia miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego, wysokość ryczałtu ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których podatnik podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w tym roku podatkowym.

Opodatkowanie ryczałtem stosuje się przez okres 10  kolejnych lat podatkowych, licząc od roku podatkowego przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Z ryczałtu można jednak zrezygnować, co nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji w stosunku do wcześniejszych okresów.

Wydatki konieczne do korzystania z ryczałtu

Poza opłacaniem samego podatku, podatnik musi także w roku podatkowym ponieść wydatki na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej. Szczegółowe rodzaje wydatków określa Minister Finansów w drodze rozporządzenia. Wydatki te muszą być poniesione w wysokości co najmniej 100 000 zł (nie poniesienie tych wydatków skutkować będzie utratą prawa do ryczałtu). Nadwyżka tych wydatków ponad 100 000 zł w roku podatkowym jest uwzględniana w kolejnych latach podatkowych. Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć pisemne oświadczenie o poniesieniu tych wydatków wraz z dowodami ich poniesienia.

Kto skorzysta?

Rozwiązanie to jest dedykowane osobom osiągającym wysokie dochody. Roczne obciążenie (podatek i wymagane wydatki) w roku podatkowym wynosi przy tej formie rozliczania podatku 300 000 zł. Oznacza to, że przy podatku 19% przejście na ryczałt opłaca się przy dochodzie zagranicznym wynoszącym niecałe 1,6 mln zł.