fbpx
Co to jes CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jest to rejestr prowadzony przez Ministra Finansów, do którego przedsiębiorcy zgłaszają informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego.

Kogo dotyczy?

Obowiązek ten muszą wypełnić wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyjątkiem są spółki partnerskie oraz publiczne spółki akcyjne. Rejestracja obejmuje więc spółki:
– jawne,
– komandytowe,
– komandytowo-akcyjne,
– z ograniczoną odpowiedzialnością,
– proste spółki akcyjne,
– akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Obowiązek zgłoszenia informacji do rejestru nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.

Jak określić kto jest beneficjentem rzeczywistym?

Beneficjentami są:
– udziałowcy albo akcjonariusze posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w danej spółce,
– osoby dysponujące więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnicy albo użytkownicy lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu,
– osoby sprawujące kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji.

Jeśli nie jest możliwe określenie beneficjenta rzeczywistego w spółce, do Rejestru należy zgłosić osobę lub osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia do CRBR można dokonać wyłącznie elektronicznie na stronie https://bit.ly/30FKiB1

Zgłoszenie należy wysłać w terminie:
– 7 dni roboczych od dnia wpisania spółki do KRS – w przypadku nowych spółek;
-do 13 lipca 2020 r. – w przypadku spółek istniejących przed 13 października 2019 r.